שיעור תשואה ריאלי

הרווח הכולל המתקבל מנייר ערך מסוים בניכוי שיעור האינפלציה לתקופת ההשקעה.