שיעור תשואה פרטי

1. שיעור תשואה פיננסי שלו מצפה איש עסקים לפני שהוא משקיע את כספו.

2. הרווח נטו הצפוי, לאחר שנלקחו בחשבון עלויות מסים ופחת, המבוטא בתשואה שנתית על השווי הנקי של אחזקות בניירות ערך.