שיעור תשואה נטו

הרווח הכולל הנוצר מהשקעה בנייר ערך מסוים בניכוי המס האמור על הרווח