שיעור תשואה נומינלי

הרווח הכולל הנוצר מהשקעה בנייר ערך מסוים ללא ניכוי שיעור האינפלציה לתקופת ההשקעה