שיעור תשואה כולל

הרווח השנתי שנוצר מהשקעה במניה מסוימת הכולל רווחים מעלית ערך המניה מדיבידנד, הטבות, זכויות וכד'