שיעור תשואה חשבוני

הרווח הכולל אשר הופק מהשקעה בניירות ערך כשהוא מחושב באחוזים מההשקעה.