שיעור תשואה ברוטו

הרווח הכולל שנוצר מהשקעה בנכס מסוים ללא ניכוי במס אם חלק מהרווח אמור להיות מנוכה ממס.