שיעור תשואה

הרווח השנתי ממניה מסוימת, הכולל רווחים מדיבידנד במזומן שנתקבל בשנה מסוימת בתוספת ההפרש בערך המניה. הרווח, נמדד באחוזים מההשקעה (ולא מהערך הנקוב) בדרך כלל במונחים של שנה.