שיעור תלוש

שיעור הריבית הנקוב על תלוש איגרת חוב או על נייר ערך אחר שיש לו ריבית קבועה.