שווי תיאורטי של אופציה

באופציה למניה: שער המניה פחות תוספת המימוש מהוות ליום החישוב.