שוויון בהמרה

הנקודה בה יש שוויון בין ערך השוק השוטף של מניות רגילות לבין זכות ההמרה של ההנפקה של איגרות חוב הניתנות להמרה