ריבית על איגרת חוב

ריבית על איגרות חוב שמשתלמת פעם בשנה, ולעתים פעמיים בשנה כפי שנקבע בתנאי איגרת החוב בעת הנפקתה.