ריבית נומינלית

1. הריבית שנקבעה לאיגרת חוב לתקופה מוגדרת שאינה לוקחת בחשבון שינויים בערך הכסף, כנגד ריבית ריאלית.

2. סכום הריבית המופיע על איגרת חוב שאינה לוקחת בחשבון תשלומים נוספים שיש לשלם, או לקבל, כנגד ריבית אפקטיבית