ריבית מצטברת

ריבית בשל איגרת חוב אשר אינה משולמת באופן שוטף, אלא משולמת מדי פעם, בעבור שנים אחדות