רווח למניה

יחס המציין את החלק היחסי של מניה רגילה ברווח הנקי שנתי, לאחר מס, של החברה שהנפיקה את המניה.