רווח המרה

סכום הנוסף לקרן של איגרת חוב שהוצמדה למטבע חוץ הנובע משינויים בערכו של מטבע החוץ