קרן נאמנות מעורבת טהורה

קרן המשקיעה במספר אופייני השקעה - באיגרות חוב, במניות ובנכסי השקעה צמודים למטבע חוץ