קרן נאמנות

השקעה משותפת בתיק השקעות בני"ע לצורך הפקת רווח משותף מהחזקתו ומהפעילות במסגרתו. החזקת תיק ההשקעות ופעילות ההשקעות במסגרתו מבוססים על הסכם נאמנות בין מנהל הקרן לבין הנאמן, אשר פרטיו מפורסמים באמצעות תשקיף.