פרמית מימוש

בהנפקת זכויות לניירות ערך או במימוש אופציות: הפרמיה בה נסחרת האופציה שהיא ההפרש בין מחיר האופציה בבורסה פלוס תוספת המימוש לבין מחיר המניה בבורסה