פוזיציה פתוחה

1. מצב שבו משקיע מחזיק באופציות או בחוזים עתידיים מבלי שיהיה חשוף לסיכונים מיוחדים.

2. היתרה הנובעת מקיזוז מספר אופציות לגביהן יש התחייבות ככותב עם מספר האופציות הזהות, לגביהן יש זכות כמחזיק.

3. מצב שבו רווחי או הפסדי משקיע באופציה תלויים בשינויים עתידיים במחיר נכס הבסיס.