פארי

1. שווה. ערך נומינלי או נקוב של נייר ערך.

2. ערך מתואם של איגרות חוב המחושב על פי ערך הנקוב בתוספת ריבית, הפרשי הצמדה וכד' המבוטא באחוזים מהערך הנקוב.