עתודה מפורשת

הפרשה מיוחדת להתחייבות ספציפית או מתונית, כגון דיבידנד