עודף אינפלציוני

1. אותו חלק מרווח הון המשקף רווחי נייר הנובעים מאינפלציה כפי שהוא מתבטא בשיערוך.

2. ההפרש בין המחיר המקורי המתואם של נייר ערך לבין המחיר המקורי עצמו