סכום מתואם

סכום כלשהו בתוספת אותו סכום כשהוא מוכפל בשיעור עליית המדד