סיכון ריבית

הסיכון שישות עסקית שהנפיקה נייר ערך נושא ריבית לא תעמד בהתחייבותה לשלם את אותה ריבית