סיכון מנוף פיננסי

הסיכונים התלויים בחלקו של ההון הזר לעומת ההון העצמי בהרכב ההון המממן חברה.