סטיית תקן

1. מדד המשמש לציון מידת פיזור ערכיו של משתנה בהתפלגות תדירויות סביב הממוצע האריתמטי שלו המשמש מדד לסיכון השקעה בנייר ערך מסוים.

2. באופציות: נתון שמודד את התנודתיות של נכס הבסיס של אופציה בעבר. סטיות התקן מחושבות על ידי הבורסה מדי רבעון