נכס בסיס

1. הנכס הרשום בחוזה האופציה שלמחזיק האופציה יש את הזכות לקנות או למכור אותו. הסוגים הנפוצים של נכס בסיס הם: מניות רגילות, מדד מניות, מדד איגרות חוב, שערי ריבית וכן מטבעות שונים.

2. במסלקת מעו"ף: נייר ערך כהגדרתו בחוק ניירות ערך או סל ניירות ערך, שער מטבע, שער ריבית או מדד של אחד מאלה והכל כקבוע באופציה או בחוזה עתידי.