ניתוח תיק

בדיקה מפורטת של הסיכונים והתשואות שניתן לקבל מתיקים שונים של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים אחרים.