ניתוח שוק (Market Analysis)

מחקר שמטרתו לחזות את כיווני ההתנהגות של שוקי ניירות הערך, של שוקי סחורות בסיסיות וכד',המבוסס על נתונים טכניים בקשר לתנודות במחירי השוק או על נתונים מהותיים.