נייר ערך רשום

כל נייר ערך שקיבל אישור למסחר בבורסה לניירות ערך מוכרת ושהנפקתו עמדה בכל דרישות הרישום של הבורסה.