נייר ערך איכותי

ניירות ערך שיש לגביהם בטחון גבוה לגבי ערכן והתשואה הצפויה מהן.