נגזרים פיננסים

נכס שמייצג בעלות או תביעה לתקבולים מנכס פיננסי אחר ולא ישירות מהמנפיק. לדוגמה, אופציה.