נאמן קרן

מי שנתמנה על פי החוק להחזיק בנכסי קרן נאמנות בשביל בעלי יחידות ההשתתפות לפי הסכם הנאמנות או תקנות הקרן ולפקח על ביצוע מדיניות ההשקעה ומילוי הוראות הסכם הנאמנות על ידי מנהל הקרן.