משתנות רווחים

מודד כלשהו מתאר את התנודות ברווחים של ישות עסקית לאורך זמן.