מ"ר מב'

מי שרוכש נייר ערך כלשהו מתוך כוונה לקבל תשואה עליו בצורה של ריבית, דיבידנד, או גידול הוני.