מקדם תשואה

באיגרות חוב הנסחרות לפי תשואה: שינוי בתשואה הנובע משינוי מסוים בשער איגרת החוב.