מסלול פדיון

בחירה שבוחר בעל איגרת חוב ניתנת להמרה לממש את זכותו לקבל מניות