מנפיק

חברה או תאגיד המציעים או שהציעו אגרות חוב, מניות או ניירות ערך המירים למכירה בהצעת מכר לציבור או בהנפקה פרטית