מניה פיננסית

מניה המונפקת על ידי מוסדות פיננסיים, כגון בנקים, חברות למימון ולאשראי וכד'