מניה מועדפת

מניה שיש לה כוח הצבעה גדול יותר מאשר מניות אחרות מאותו סוג שהנפיקה החברה.