מניה

1. תעודת השתתפות כספית בהונה של חברה המגדירה את חלקו של המחזיק בה ברכוש החברה, זכותו להשתתפות ברווחיה וחלקו ברכוש בעת פירוקה.
2. בחוקי מס שונים כוללים בהגדרת מניה גם סוגי ניירות ערך נוספים, כגון אופציות וזכויות למניות ופרמיות וכן מניות הניתנות לפדיון שלא נפדו עד תום שנת המס, ולרבות מניות באגודה שיתופית