מנוף פיננסי של רווח והפסד

מ מנוף פיננסי המצביע על השינויים בשיעור הרווח להון העצמי כאשר הרכב ההון הוא נתון, בעוד ההכנסה משתנה