מנוף פיננסי

השקלים שחברה מפעילה על כל שקל של הון עצמי, המוגדר כיחס בין סך ההתחייבויות של החברה לבין סך ההון וההתחייבויות (או סך כל הנכסים). (גם: יחס חוב)