מנהל סינדיקט

הבנק המוביל והמארגן סינדיקט חתמים כדי לרכוש ולהפיץ הנפקה חדשה של ניירות ערך