מנהל מוביל

המוסד המנהל סינדיקט חתמים בנפקת ניירות ערך לציבור.