ממוצע פשוט

ממוצע אריתמטי בלתי משוקלל המתקבל מחיבור של סכומי סדרה כמות שהם וחלוקתם במספר הפריטים שבאותה סדרה.