ממוצע נע

ממוצע המחושב בפרקי זמן רציפים ונעשה ממספר קבוע של תקופות בתוך סדרה עתית. מגמת ממוצעים נעים היא לנכות השפעות עונתיות ולקבל סידרה המשקפת בעיקר את המגמה.