ממוצע אריתמטי

המרכז המתקבל מסיכום הערכים של שניים או יותר פריטים (המונה) וחלוקתם במספר הפריטים