מלווה צמוד ערך

מלווה שסכומו, כולו או מקצתו, צמוד למדד יוקר המחיה או לעליית מחירו של כל דבר אחר אך למעט מלווה צמוד לשער מטבע חוץ.